Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Convulse

Cách chia động từ convulse rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ convulse ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: CONVULSE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to convulse convulsing convulsed
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn convulse convulse convulses convulse convulse convulse
Hiện tại tiếp diễn am convulsing are convulsing is convulsing are convulsing are convulsing are convulsing
Quá khứ đơn convulsed convulsed convulsed convulsed convulsed convulsed
Quá khứ tiếp diễn was convulsing were convulsing was convulsing were convulsing were convulsing were convulsing
Hiện tại hoàn thành have convulsed have convulsed has convulsed have convulsed have convulsed have convulsed
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been convulsing have been convulsing has been convulsing have been convulsing have been convulsing have been convulsing
Quá khứ hoàn thành had convulsed had convulsed had convulsed had convulsed had convulsed had convulsed
QK hoàn thành Tiếp diễn had been convulsing had been convulsing had been convulsing had been convulsing had been convulsing had been convulsing
Tương Lai will convulse will convulse will convulse will convulse will convulse will convulse
TL Tiếp Diễn will be convulsing will be convulsing will be convulsing will be convulsing will be convulsing will be convulsing
Tương Lai hoàn thành will have convulsed will have convulsed will have convulsed will have convulsed will have convulsed will have convulsed
TL HT Tiếp Diễn will have been convulsing will have been convulsing will have been convulsing will have been convulsing will have been convulsing will have been convulsing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would convulse would convulse would convulse would convulse would convulse would convulse
Conditional Perfect would have convulsed would have convulsed would have convulsed would have convulsed would have convulsed would have convulsed
Conditional Present Progressive would be convulsing would be convulsing would be convulsing would be convulsing would be convulsing would be convulsing
Conditional Perfect Progressive would have been convulsing would have been convulsing would have been convulsing would have been convulsing would have been convulsing would have been convulsing
Present Subjunctive convulse convulse convulse convulse convulse convulse
Past Subjunctive convulsed convulsed convulsed convulsed convulsed convulsed
Past Perfect Subjunctive had convulsed had convulsed had convulsed had convulsed had convulsed had convulsed
Imperative convulse Let′s convulse convulse

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. untrue dating site.

Nên đọc
Close
Back to top button