Spray

Cách chia động từ spray rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ spray ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: SPRAY

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to spray spraying sprayed
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn spray spray sprays spray spray spray
Hiện tại tiếp diễn am spraying are spraying is spraying are spraying are spraying are spraying
Quá khứ đơn sprayed sprayed sprayed sprayed sprayed sprayed
Quá khứ tiếp diễn was spraying were spraying was spraying were spraying were spraying were spraying
Hiện tại hoàn thành have sprayed have sprayed has sprayed have sprayed have sprayed have sprayed
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been spraying have been spraying has been spraying have been spraying have been spraying have been spraying
Quá khứ hoàn thành had sprayed had sprayed had sprayed had sprayed had sprayed had sprayed
QK hoàn thành Tiếp diễn had been spraying had been spraying had been spraying had been spraying had been spraying had been spraying
Tương Lai will spray will spray will spray will spray will spray will spray
TL Tiếp Diễn will be spraying will be spraying will be spraying will be spraying will be spraying will be spraying
Tương Lai hoàn thành will have sprayed will have sprayed will have sprayed will have sprayed will have sprayed will have sprayed
TL HT Tiếp Diễn will have been spraying will have been spraying will have been spraying will have been spraying will have been spraying will have been spraying
Điều Kiện Cách Hiện Tại would spray would spray would spray would spray would spray would spray
Conditional Perfect would have sprayed would have sprayed would have sprayed would have sprayed would have sprayed would have sprayed
Conditional Present Progressive would be spraying would be spraying would be spraying would be spraying would be spraying would be spraying
Conditional Perfect Progressive would have been spraying would have been spraying would have been spraying would have been spraying would have been spraying would have been spraying
Present Subjunctive spray spray spray spray spray spray
Past Subjunctive sprayed sprayed sprayed sprayed sprayed sprayed
Past Perfect Subjunctive had sprayed had sprayed had sprayed had sprayed had sprayed had sprayed
Imperative spray Let′s spray spray

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button