Copy

Cách chia động từ copy rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ copy ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: COPY

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to copy copying copied
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn copy copy copies copy copy copy
Hiện tại tiếp diễn am copying are copying is copying are copying are copying are copying
Quá khứ đơn copied copied copied copied copied copied
Quá khứ tiếp diễn was copying were copying was copying were copying were copying were copying
Hiện tại hoàn thành have copied have copied has copied have copied have copied have copied
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been copying have been copying has been copying have been copying have been copying have been copying
Quá khứ hoàn thành had copied had copied had copied had copied had copied had copied
QK hoàn thành Tiếp diễn had been copying had been copying had been copying had been copying had been copying had been copying
Tương Lai will copy will copy will copy will copy will copy will copy
TL Tiếp Diễn will be copying will be copying will be copying will be copying will be copying will be copying
Tương Lai hoàn thành will have copied will have copied will have copied will have copied will have copied will have copied
TL HT Tiếp Diễn will have been copying will have been copying will have been copying will have been copying will have been copying will have been copying
Điều Kiện Cách Hiện Tại would copy would copy would copy would copy would copy would copy
Conditional Perfect would have copied would have copied would have copied would have copied would have copied would have copied
Conditional Present Progressive would be copying would be copying would be copying would be copying would be copying would be copying
Conditional Perfect Progressive would have been copying would have been copying would have been copying would have been copying would have been copying would have been copying
Present Subjunctive copy copy copy copy copy copy
Past Subjunctive copied copied copied copied copied copied
Past Perfect Subjunctive had copied had copied had copied had copied had copied had copied
Imperative copy Let′s copy copy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button