Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Torment

Cách chia động từ torment rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ torment ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: TORMENT

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to torment tormenting tormented
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn torment torment torments torment torment torment
Hiện tại tiếp diễn am tormenting are tormenting is tormenting are tormenting are tormenting are tormenting
Quá khứ đơn tormented tormented tormented tormented tormented tormented
Quá khứ tiếp diễn was tormenting were tormenting was tormenting were tormenting were tormenting were tormenting
Hiện tại hoàn thành have tormented have tormented has tormented have tormented have tormented have tormented
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been tormenting have been tormenting has been tormenting have been tormenting have been tormenting have been tormenting
Quá khứ hoàn thành had tormented had tormented had tormented had tormented had tormented had tormented
QK hoàn thành Tiếp diễn had been tormenting had been tormenting had been tormenting had been tormenting had been tormenting had been tormenting
Tương Lai will torment will torment will torment will torment will torment will torment
TL Tiếp Diễn will be tormenting will be tormenting will be tormenting will be tormenting will be tormenting will be tormenting
Tương Lai hoàn thành will have tormented will have tormented will have tormented will have tormented will have tormented will have tormented
TL HT Tiếp Diễn will have been tormenting will have been tormenting will have been tormenting will have been tormenting will have been tormenting will have been tormenting
Điều Kiện Cách Hiện Tại would torment would torment would torment would torment would torment would torment
Conditional Perfect would have tormented would have tormented would have tormented would have tormented would have tormented would have tormented
Conditional Present Progressive would be tormenting would be tormenting would be tormenting would be tormenting would be tormenting would be tormenting
Conditional Perfect Progressive would have been tormenting would have been tormenting would have been tormenting would have been tormenting would have been tormenting would have been tormenting
Present Subjunctive torment torment torment torment torment torment
Past Subjunctive tormented tormented tormented tormented tormented tormented
Past Perfect Subjunctive had tormented had tormented had tormented had tormented had tormented had tormented
Imperative torment Let′s torment torment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button