Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Raise

Cách chia động từ raise rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ raise ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: RAISE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to raise raising raised
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn raise raise raises raise raise raise
Hiện tại tiếp diễn am raising are raising is raising are raising are raising are raising
Quá khứ đơn raised raised raised raised raised raised
Quá khứ tiếp diễn was raising were raising was raising were raising were raising were raising
Hiện tại hoàn thành have raised have raised has raised have raised have raised have raised
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been raising have been raising has been raising have been raising have been raising have been raising
Quá khứ hoàn thành had raised had raised had raised had raised had raised had raised
QK hoàn thành Tiếp diễn had been raising had been raising had been raising had been raising had been raising had been raising
Tương Lai will raise will raise will raise will raise will raise will raise
TL Tiếp Diễn will be raising will be raising will be raising will be raising will be raising will be raising
Tương Lai hoàn thành will have raised will have raised will have raised will have raised will have raised will have raised
TL HT Tiếp Diễn will have been raising will have been raising will have been raising will have been raising will have been raising will have been raising
Điều Kiện Cách Hiện Tại would raise would raise would raise would raise would raise would raise
Conditional Perfect would have raised would have raised would have raised would have raised would have raised would have raised
Conditional Present Progressive would be raising would be raising would be raising would be raising would be raising would be raising
Conditional Perfect Progressive would have been raising would have been raising would have been raising would have been raising would have been raising would have been raising
Present Subjunctive raise raise raise raise raise raise
Past Subjunctive raised raised raised raised raised raised
Past Perfect Subjunctive had raised had raised had raised had raised had raised had raised
Imperative raise Let′s raise raise

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button