Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Corner

Cách chia động từ corner rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ corner ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: CORNER

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to corner cornering cornered
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn corner corner corners corner corner corner
Hiện tại tiếp diễn am cornering are cornering is cornering are cornering are cornering are cornering
Quá khứ đơn cornered cornered cornered cornered cornered cornered
Quá khứ tiếp diễn was cornering were cornering was cornering were cornering were cornering were cornering
Hiện tại hoàn thành have cornered have cornered has cornered have cornered have cornered have cornered
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been cornering have been cornering has been cornering have been cornering have been cornering have been cornering
Quá khứ hoàn thành had cornered had cornered had cornered had cornered had cornered had cornered
QK hoàn thành Tiếp diễn had been cornering had been cornering had been cornering had been cornering had been cornering had been cornering
Tương Lai will corner will corner will corner will corner will corner will corner
TL Tiếp Diễn will be cornering will be cornering will be cornering will be cornering will be cornering will be cornering
Tương Lai hoàn thành will have cornered will have cornered will have cornered will have cornered will have cornered will have cornered
TL HT Tiếp Diễn will have been cornering will have been cornering will have been cornering will have been cornering will have been cornering will have been cornering
Điều Kiện Cách Hiện Tại would corner would corner would corner would corner would corner would corner
Conditional Perfect would have cornered would have cornered would have cornered would have cornered would have cornered would have cornered
Conditional Present Progressive would be cornering would be cornering would be cornering would be cornering would be cornering would be cornering
Conditional Perfect Progressive would have been cornering would have been cornering would have been cornering would have been cornering would have been cornering would have been cornering
Present Subjunctive corner corner corner corner corner corner
Past Subjunctive cornered cornered cornered cornered cornered cornered
Past Perfect Subjunctive had cornered had cornered had cornered had cornered had cornered had cornered
Imperative corner Let′s corner corner

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button