Molest

Cách chia động từ molest rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ molest ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: MOLEST

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to molest molesting molested
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn molest molest molests molest molest molest
Hiện tại tiếp diễn am molesting are molesting is molesting are molesting are molesting are molesting
Quá khứ đơn molested molested molested molested molested molested
Quá khứ tiếp diễn was molesting were molesting was molesting were molesting were molesting were molesting
Hiện tại hoàn thành have molested have molested has molested have molested have molested have molested
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been molesting have been molesting has been molesting have been molesting have been molesting have been molesting
Quá khứ hoàn thành had molested had molested had molested had molested had molested had molested
QK hoàn thành Tiếp diễn had been molesting had been molesting had been molesting had been molesting had been molesting had been molesting
Tương Lai will molest will molest will molest will molest will molest will molest
TL Tiếp Diễn will be molesting will be molesting will be molesting will be molesting will be molesting will be molesting
Tương Lai hoàn thành will have molested will have molested will have molested will have molested will have molested will have molested
TL HT Tiếp Diễn will have been molesting will have been molesting will have been molesting will have been molesting will have been molesting will have been molesting
Điều Kiện Cách Hiện Tại would molest would molest would molest would molest would molest would molest
Conditional Perfect would have molested would have molested would have molested would have molested would have molested would have molested
Conditional Present Progressive would be molesting would be molesting would be molesting would be molesting would be molesting would be molesting
Conditional Perfect Progressive would have been molesting would have been molesting would have been molesting would have been molesting would have been molesting would have been molesting
Present Subjunctive molest molest molest molest molest molest
Past Subjunctive molested molested molested molested molested molested
Past Perfect Subjunctive had molested had molested had molested had molested had molested had molested
Imperative molest Let′s molest molest

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button