Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Covet

Cách chia động từ covet rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ covet ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: COVET

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to covet coveting coveted
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn covet covet covets covet covet covet
Hiện tại tiếp diễn am coveting are coveting is coveting are coveting are coveting are coveting
Quá khứ đơn coveted coveted coveted coveted coveted coveted
Quá khứ tiếp diễn was coveting were coveting was coveting were coveting were coveting were coveting
Hiện tại hoàn thành have coveted have coveted has coveted have coveted have coveted have coveted
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been coveting have been coveting has been coveting have been coveting have been coveting have been coveting
Quá khứ hoàn thành had coveted had coveted had coveted had coveted had coveted had coveted
QK hoàn thành Tiếp diễn had been coveting had been coveting had been coveting had been coveting had been coveting had been coveting
Tương Lai will covet will covet will covet will covet will covet will covet
TL Tiếp Diễn will be coveting will be coveting will be coveting will be coveting will be coveting will be coveting
Tương Lai hoàn thành will have coveted will have coveted will have coveted will have coveted will have coveted will have coveted
TL HT Tiếp Diễn will have been coveting will have been coveting will have been coveting will have been coveting will have been coveting will have been coveting
Điều Kiện Cách Hiện Tại would covet would covet would covet would covet would covet would covet
Conditional Perfect would have coveted would have coveted would have coveted would have coveted would have coveted would have coveted
Conditional Present Progressive would be coveting would be coveting would be coveting would be coveting would be coveting would be coveting
Conditional Perfect Progressive would have been coveting would have been coveting would have been coveting would have been coveting would have been coveting would have been coveting
Present Subjunctive covet covet covet covet covet covet
Past Subjunctive coveted coveted coveted coveted coveted coveted
Past Perfect Subjunctive had coveted had coveted had coveted had coveted had coveted had coveted
Imperative covet Let′s covet covet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button