Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Mount

Cách chia động từ mount rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ mount ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: MOUNT

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to mount mounting mounted
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn mount mount mounts mount mount mount
Hiện tại tiếp diễn am mounting are mounting is mounting are mounting are mounting are mounting
Quá khứ đơn mounted mounted mounted mounted mounted mounted
Quá khứ tiếp diễn was mounting were mounting was mounting were mounting were mounting were mounting
Hiện tại hoàn thành have mounted have mounted has mounted have mounted have mounted have mounted
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been mounting have been mounting has been mounting have been mounting have been mounting have been mounting
Quá khứ hoàn thành had mounted had mounted had mounted had mounted had mounted had mounted
QK hoàn thành Tiếp diễn had been mounting had been mounting had been mounting had been mounting had been mounting had been mounting
Tương Lai will mount will mount will mount will mount will mount will mount
TL Tiếp Diễn will be mounting will be mounting will be mounting will be mounting will be mounting will be mounting
Tương Lai hoàn thành will have mounted will have mounted will have mounted will have mounted will have mounted will have mounted
TL HT Tiếp Diễn will have been mounting will have been mounting will have been mounting will have been mounting will have been mounting will have been mounting
Điều Kiện Cách Hiện Tại would mount would mount would mount would mount would mount would mount
Conditional Perfect would have mounted would have mounted would have mounted would have mounted would have mounted would have mounted
Conditional Present Progressive would be mounting would be mounting would be mounting would be mounting would be mounting would be mounting
Conditional Perfect Progressive would have been mounting would have been mounting would have been mounting would have been mounting would have been mounting would have been mounting
Present Subjunctive mount mount mount mount mount mount
Past Subjunctive mounted mounted mounted mounted mounted mounted
Past Perfect Subjunctive had mounted had mounted had mounted had mounted had mounted had mounted
Imperative mount Let′s mount mount

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button