Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Crow

Cách chia động từ crow rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ crow ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: CROW

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to crow crowing crowed
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn crow crow crows crow crow crow
Hiện tại tiếp diễn am crowing are crowing is crowing are crowing are crowing are crowing
Quá khứ đơn crowed crowed crowed crowed crowed crowed
Quá khứ tiếp diễn was crowing were crowing was crowing were crowing were crowing were crowing
Hiện tại hoàn thành have crowed have crowed has crowed have crowed have crowed have crowed
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been crowing have been crowing has been crowing have been crowing have been crowing have been crowing
Quá khứ hoàn thành had crowed had crowed had crowed had crowed had crowed had crowed
QK hoàn thành Tiếp diễn had been crowing had been crowing had been crowing had been crowing had been crowing had been crowing
Tương Lai will crow will crow will crow will crow will crow will crow
TL Tiếp Diễn will be crowing will be crowing will be crowing will be crowing will be crowing will be crowing
Tương Lai hoàn thành will have crowed will have crowed will have crowed will have crowed will have crowed will have crowed
TL HT Tiếp Diễn will have been crowing will have been crowing will have been crowing will have been crowing will have been crowing will have been crowing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would crow would crow would crow would crow would crow would crow
Conditional Perfect would have crowed would have crowed would have crowed would have crowed would have crowed would have crowed
Conditional Present Progressive would be crowing would be crowing would be crowing would be crowing would be crowing would be crowing
Conditional Perfect Progressive would have been crowing would have been crowing would have been crowing would have been crowing would have been crowing would have been crowing
Present Subjunctive crow crow crow crow crow crow
Past Subjunctive crowed crowed crowed crowed crowed crowed
Past Perfect Subjunctive had crowed had crowed had crowed had crowed had crowed had crowed
Imperative crow Let′s crow crow

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button