Promise

Cách chia động từ promise rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ promise ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: PROMISE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to promise promising promised
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn promise promise promises promise promise promise
Hiện tại tiếp diễn am promising are promising is promising are promising are promising are promising
Quá khứ đơn promised promised promised promised promised promised
Quá khứ tiếp diễn was promising were promising was promising were promising were promising were promising
Hiện tại hoàn thành have promised have promised has promised have promised have promised have promised
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been promising have been promising has been promising have been promising have been promising have been promising
Quá khứ hoàn thành had promised had promised had promised had promised had promised had promised
QK hoàn thành Tiếp diễn had been promising had been promising had been promising had been promising had been promising had been promising
Tương Lai will promise will promise will promise will promise will promise will promise
TL Tiếp Diễn will be promising will be promising will be promising will be promising will be promising will be promising
Tương Lai hoàn thành will have promised will have promised will have promised will have promised will have promised will have promised
TL HT Tiếp Diễn will have been promising will have been promising will have been promising will have been promising will have been promising will have been promising
Điều Kiện Cách Hiện Tại would promise would promise would promise would promise would promise would promise
Conditional Perfect would have promised would have promised would have promised would have promised would have promised would have promised
Conditional Present Progressive would be promising would be promising would be promising would be promising would be promising would be promising
Conditional Perfect Progressive would have been promising would have been promising would have been promising would have been promising would have been promising would have been promising
Present Subjunctive promise promise promise promise promise promise
Past Subjunctive promised promised promised promised promised promised
Past Perfect Subjunctive had promised had promised had promised had promised had promised had promised
Imperative promise Let′s promise promise

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. single wives.

Nên đọc
wonder dating
Back to top button