Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Disintegrate

Cách chia động từ disintegrate rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ disintegrate ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: DISINTEGRATE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to disintegrate disintegrating disintegrated
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn disintegrate disintegrate disintegrates disintegrate disintegrate disintegrate
Hiện tại tiếp diễn am disintegrating are disintegrating is disintegrating are disintegrating are disintegrating are disintegrating
Quá khứ đơn disintegrated disintegrated disintegrated disintegrated disintegrated disintegrated
Quá khứ tiếp diễn was disintegrating were disintegrating was disintegrating were disintegrating were disintegrating were disintegrating
Hiện tại hoàn thành have disintegrated have disintegrated has disintegrated have disintegrated have disintegrated have disintegrated
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been disintegrating have been disintegrating has been disintegrating have been disintegrating have been disintegrating have been disintegrating
Quá khứ hoàn thành had disintegrated had disintegrated had disintegrated had disintegrated had disintegrated had disintegrated
QK hoàn thành Tiếp diễn had been disintegrating had been disintegrating had been disintegrating had been disintegrating had been disintegrating had been disintegrating
Tương Lai will disintegrate will disintegrate will disintegrate will disintegrate will disintegrate will disintegrate
TL Tiếp Diễn will be disintegrating will be disintegrating will be disintegrating will be disintegrating will be disintegrating will be disintegrating
Tương Lai hoàn thành will have disintegrated will have disintegrated will have disintegrated will have disintegrated will have disintegrated will have disintegrated
TL HT Tiếp Diễn will have been disintegrating will have been disintegrating will have been disintegrating will have been disintegrating will have been disintegrating will have been disintegrating
Điều Kiện Cách Hiện Tại would disintegrate would disintegrate would disintegrate would disintegrate would disintegrate would disintegrate
Conditional Perfect would have disintegrated would have disintegrated would have disintegrated would have disintegrated would have disintegrated would have disintegrated
Conditional Present Progressive would be disintegrating would be disintegrating would be disintegrating would be disintegrating would be disintegrating would be disintegrating
Conditional Perfect Progressive would have been disintegrating would have been disintegrating would have been disintegrating would have been disintegrating would have been disintegrating would have been disintegrating
Present Subjunctive disintegrate disintegrate disintegrate disintegrate disintegrate disintegrate
Past Subjunctive disintegrated disintegrated disintegrated disintegrated disintegrated disintegrated
Past Perfect Subjunctive had disintegrated had disintegrated had disintegrated had disintegrated had disintegrated had disintegrated
Imperative disintegrate Let′s disintegrate disintegrate

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button