Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Darn

Cách chia động từ darn rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ darn ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: DARN

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to darn darning darned
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn darn darn darns darn darn darn
Hiện tại tiếp diễn am darning are darning is darning are darning are darning are darning
Quá khứ đơn darned darned darned darned darned darned
Quá khứ tiếp diễn was darning were darning was darning were darning were darning were darning
Hiện tại hoàn thành have darned have darned has darned have darned have darned have darned
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been darning have been darning has been darning have been darning have been darning have been darning
Quá khứ hoàn thành had darned had darned had darned had darned had darned had darned
QK hoàn thành Tiếp diễn had been darning had been darning had been darning had been darning had been darning had been darning
Tương Lai will darn will darn will darn will darn will darn will darn
TL Tiếp Diễn will be darning will be darning will be darning will be darning will be darning will be darning
Tương Lai hoàn thành will have darned will have darned will have darned will have darned will have darned will have darned
TL HT Tiếp Diễn will have been darning will have been darning will have been darning will have been darning will have been darning will have been darning
Điều Kiện Cách Hiện Tại would darn would darn would darn would darn would darn would darn
Conditional Perfect would have darned would have darned would have darned would have darned would have darned would have darned
Conditional Present Progressive would be darning would be darning would be darning would be darning would be darning would be darning
Conditional Perfect Progressive would have been darning would have been darning would have been darning would have been darning would have been darning would have been darning
Present Subjunctive darn darn darn darn darn darn
Past Subjunctive darned darned darned darned darned darned
Past Perfect Subjunctive had darned had darned had darned had darned had darned had darned
Imperative darn Let′s darn darn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button