Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Bite

Cách chia động từ bite rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ bite ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: BITE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to bite biting bitten
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn bite bite bites bite bite bite
Hiện tại tiếp diễn am biting are biting is biting are biting are biting are biting
Quá khứ đơn bit bit bit bit bit bit
Quá khứ tiếp diễn was biting were biting was biting were biting were biting were biting
Hiện tại hoàn thành have bitten have bitten has bitten have bitten have bitten have bitten
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been biting have been biting has been biting have been biting have been biting have been biting
Quá khứ hoàn thành had bitten had bitten had bitten had bitten had bitten had bitten
QK hoàn thành Tiếp diễn had been biting had been biting had been biting had been biting had been biting had been biting
Tương Lai will bite will bite will bite will bite will bite will bite
TL Tiếp Diễn will be biting will be biting will be biting will be biting will be biting will be biting
Tương Lai hoàn thành will have bitten will have bitten will have bitten will have bitten will have bitten will have bitten
TL HT Tiếp Diễn will have been biting will have been biting will have been biting will have been biting will have been biting will have been biting
Điều Kiện Cách Hiện Tại would bite would bite would bite would bite would bite would bite
Conditional Perfect would have bitten would have bitten would have bitten would have bitten would have bitten would have bitten
Conditional Present Progressive would be biting would be biting would be biting would be biting would be biting would be biting
Conditional Perfect Progressive would have been biting would have been biting would have been biting would have been biting would have been biting would have been biting
Present Subjunctive bite bite bite bite bite bite
Past Subjunctive bit bit bit bit bit bit
Past Perfect Subjunctive had bitten had bitten had bitten had bitten had bitten had bitten
Imperative bite Let′s bite bite

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button