Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Screw

Cách chia động từ screw rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ screw ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: SCREW

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to screw screwing screwed
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn screw screw screws screw screw screw
Hiện tại tiếp diễn am screwing are screwing is screwing are screwing are screwing are screwing
Quá khứ đơn screwed screwed screwed screwed screwed screwed
Quá khứ tiếp diễn was screwing were screwing was screwing were screwing were screwing were screwing
Hiện tại hoàn thành have screwed have screwed has screwed have screwed have screwed have screwed
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been screwing have been screwing has been screwing have been screwing have been screwing have been screwing
Quá khứ hoàn thành had screwed had screwed had screwed had screwed had screwed had screwed
QK hoàn thành Tiếp diễn had been screwing had been screwing had been screwing had been screwing had been screwing had been screwing
Tương Lai will screw will screw will screw will screw will screw will screw
TL Tiếp Diễn will be screwing will be screwing will be screwing will be screwing will be screwing will be screwing
Tương Lai hoàn thành will have screwed will have screwed will have screwed will have screwed will have screwed will have screwed
TL HT Tiếp Diễn will have been screwing will have been screwing will have been screwing will have been screwing will have been screwing will have been screwing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would screw would screw would screw would screw would screw would screw
Conditional Perfect would have screwed would have screwed would have screwed would have screwed would have screwed would have screwed
Conditional Present Progressive would be screwing would be screwing would be screwing would be screwing would be screwing would be screwing
Conditional Perfect Progressive would have been screwing would have been screwing would have been screwing would have been screwing would have been screwing would have been screwing
Present Subjunctive screw screw screw screw screw screw
Past Subjunctive screwed screwed screwed screwed screwed screwed
Past Perfect Subjunctive had screwed had screwed had screwed had screwed had screwed had screwed
Imperative screw Let′s screw screw

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button