Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Emphasize

Cách chia động từ emphasize rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ emphasize ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: EMPHASIZE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to emphasize emphasizing emphasized
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn emphasize emphasize emphasizes emphasize emphasize emphasize
Hiện tại tiếp diễn am emphasizing are emphasizing is emphasizing are emphasizing are emphasizing are emphasizing
Quá khứ đơn emphasized emphasized emphasized emphasized emphasized emphasized
Quá khứ tiếp diễn was emphasizing were emphasizing was emphasizing were emphasizing were emphasizing were emphasizing
Hiện tại hoàn thành have emphasized have emphasized has emphasized have emphasized have emphasized have emphasized
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been emphasizing have been emphasizing has been emphasizing have been emphasizing have been emphasizing have been emphasizing
Quá khứ hoàn thành had emphasized had emphasized had emphasized had emphasized had emphasized had emphasized
QK hoàn thành Tiếp diễn had been emphasizing had been emphasizing had been emphasizing had been emphasizing had been emphasizing had been emphasizing
Tương Lai will emphasize will emphasize will emphasize will emphasize will emphasize will emphasize
TL Tiếp Diễn will be emphasizing will be emphasizing will be emphasizing will be emphasizing will be emphasizing will be emphasizing
Tương Lai hoàn thành will have emphasized will have emphasized will have emphasized will have emphasized will have emphasized will have emphasized
TL HT Tiếp Diễn will have been emphasizing will have been emphasizing will have been emphasizing will have been emphasizing will have been emphasizing will have been emphasizing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would emphasize would emphasize would emphasize would emphasize would emphasize would emphasize
Conditional Perfect would have emphasized would have emphasized would have emphasized would have emphasized would have emphasized would have emphasized
Conditional Present Progressive would be emphasizing would be emphasizing would be emphasizing would be emphasizing would be emphasizing would be emphasizing
Conditional Perfect Progressive would have been emphasizing would have been emphasizing would have been emphasizing would have been emphasizing would have been emphasizing would have been emphasizing
Present Subjunctive emphasize emphasize emphasize emphasize emphasize emphasize
Past Subjunctive emphasized emphasized emphasized emphasized emphasized emphasized
Past Perfect Subjunctive had emphasized had emphasized had emphasized had emphasized had emphasized had emphasized
Imperative emphasize Let′s emphasize emphasize

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. https://itienganh.org/staffordshire-singles/.

Nên đọc
Close
Back to top button