Defrost

Cách chia động từ defrost rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ defrost ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: DEFROST

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to defrost defrosting defrosted
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn defrost defrost defrosts defrost defrost defrost
Hiện tại tiếp diễn am defrosting are defrosting is defrosting are defrosting are defrosting are defrosting
Quá khứ đơn defrosted defrosted defrosted defrosted defrosted defrosted
Quá khứ tiếp diễn was defrosting were defrosting was defrosting were defrosting were defrosting were defrosting
Hiện tại hoàn thành have defrosted have defrosted has defrosted have defrosted have defrosted have defrosted
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been defrosting have been defrosting has been defrosting have been defrosting have been defrosting have been defrosting
Quá khứ hoàn thành had defrosted had defrosted had defrosted had defrosted had defrosted had defrosted
QK hoàn thành Tiếp diễn had been defrosting had been defrosting had been defrosting had been defrosting had been defrosting had been defrosting
Tương Lai will defrost will defrost will defrost will defrost will defrost will defrost
TL Tiếp Diễn will be defrosting will be defrosting will be defrosting will be defrosting will be defrosting will be defrosting
Tương Lai hoàn thành will have defrosted will have defrosted will have defrosted will have defrosted will have defrosted will have defrosted
TL HT Tiếp Diễn will have been defrosting will have been defrosting will have been defrosting will have been defrosting will have been defrosting will have been defrosting
Điều Kiện Cách Hiện Tại would defrost would defrost would defrost would defrost would defrost would defrost
Conditional Perfect would have defrosted would have defrosted would have defrosted would have defrosted would have defrosted would have defrosted
Conditional Present Progressive would be defrosting would be defrosting would be defrosting would be defrosting would be defrosting would be defrosting
Conditional Perfect Progressive would have been defrosting would have been defrosting would have been defrosting would have been defrosting would have been defrosting would have been defrosting
Present Subjunctive defrost defrost defrost defrost defrost defrost
Past Subjunctive defrosted defrosted defrosted defrosted defrosted defrosted
Past Perfect Subjunctive had defrosted had defrosted had defrosted had defrosted had defrosted had defrosted
Imperative defrost Let′s defrost defrost

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button