Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Progress

Cách chia động từ progress rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ progress ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: PROGRESS

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to progress progressing progressed
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn progress progress progresses progress progress progress
Hiện tại tiếp diễn am progressing are progressing is progressing are progressing are progressing are progressing
Quá khứ đơn progressed progressed progressed progressed progressed progressed
Quá khứ tiếp diễn was progressing were progressing was progressing were progressing were progressing were progressing
Hiện tại hoàn thành have progressed have progressed has progressed have progressed have progressed have progressed
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been progressing have been progressing has been progressing have been progressing have been progressing have been progressing
Quá khứ hoàn thành had progressed had progressed had progressed had progressed had progressed had progressed
QK hoàn thành Tiếp diễn had been progressing had been progressing had been progressing had been progressing had been progressing had been progressing
Tương Lai will progress will progress will progress will progress will progress will progress
TL Tiếp Diễn will be progressing will be progressing will be progressing will be progressing will be progressing will be progressing
Tương Lai hoàn thành will have progressed will have progressed will have progressed will have progressed will have progressed will have progressed
TL HT Tiếp Diễn will have been progressing will have been progressing will have been progressing will have been progressing will have been progressing will have been progressing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would progress would progress would progress would progress would progress would progress
Conditional Perfect would have progressed would have progressed would have progressed would have progressed would have progressed would have progressed
Conditional Present Progressive would be progressing would be progressing would be progressing would be progressing would be progressing would be progressing
Conditional Perfect Progressive would have been progressing would have been progressing would have been progressing would have been progressing would have been progressing would have been progressing
Present Subjunctive progress progress progress progress progress progress
Past Subjunctive progressed progressed progressed progressed progressed progressed
Past Perfect Subjunctive had progressed had progressed had progressed had progressed had progressed had progressed
Imperative progress Let′s progress progress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button