Sell

Cách chia động từ sell rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ sell ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: SELL

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to sell selling sold
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn sell sell sells sell sell sell
Hiện tại tiếp diễn am selling are selling is selling are selling are selling are selling
Quá khứ đơn sold sold sold sold sold sold
Quá khứ tiếp diễn was selling were selling was selling were selling were selling were selling
Hiện tại hoàn thành have sold have sold has sold have sold have sold have sold
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been selling have been selling has been selling have been selling have been selling have been selling
Quá khứ hoàn thành had sold had sold had sold had sold had sold had sold
QK hoàn thành Tiếp diễn had been selling had been selling had been selling had been selling had been selling had been selling
Tương Lai will sell will sell will sell will sell will sell will sell
TL Tiếp Diễn will be selling will be selling will be selling will be selling will be selling will be selling
Tương Lai hoàn thành will have sold will have sold will have sold will have sold will have sold will have sold
TL HT Tiếp Diễn will have been selling will have been selling will have been selling will have been selling will have been selling will have been selling
Điều Kiện Cách Hiện Tại would sell would sell would sell would sell would sell would sell
Conditional Perfect would have sold would have sold would have sold would have sold would have sold would have sold
Conditional Present Progressive would be selling would be selling would be selling would be selling would be selling would be selling
Conditional Perfect Progressive would have been selling would have been selling would have been selling would have been selling would have been selling would have been selling
Present Subjunctive sell sell sell sell sell sell
Past Subjunctive sold sold sold sold sold sold
Past Perfect Subjunctive had sold had sold had sold had sold had sold had sold
Imperative sell Let′s sell sell

1 bình luận

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button