Piss

Cách chia động từ piss rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ piss ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: PISS

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to piss pissing pissed
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn piss piss pisses piss piss piss
Hiện tại tiếp diễn am pissing are pissing is pissing are pissing are pissing are pissing
Quá khứ đơn pissed pissed pissed pissed pissed pissed
Quá khứ tiếp diễn was pissing were pissing was pissing were pissing were pissing were pissing
Hiện tại hoàn thành have pissed have pissed has pissed have pissed have pissed have pissed
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been pissing have been pissing has been pissing have been pissing have been pissing have been pissing
Quá khứ hoàn thành had pissed had pissed had pissed had pissed had pissed had pissed
QK hoàn thành Tiếp diễn had been pissing had been pissing had been pissing had been pissing had been pissing had been pissing
Tương Lai will piss will piss will piss will piss will piss will piss
TL Tiếp Diễn will be pissing will be pissing will be pissing will be pissing will be pissing will be pissing
Tương Lai hoàn thành will have pissed will have pissed will have pissed will have pissed will have pissed will have pissed
TL HT Tiếp Diễn will have been pissing will have been pissing will have been pissing will have been pissing will have been pissing will have been pissing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would piss would piss would piss would piss would piss would piss
Conditional Perfect would have pissed would have pissed would have pissed would have pissed would have pissed would have pissed
Conditional Present Progressive would be pissing would be pissing would be pissing would be pissing would be pissing would be pissing
Conditional Perfect Progressive would have been pissing would have been pissing would have been pissing would have been pissing would have been pissing would have been pissing
Present Subjunctive piss piss piss piss piss piss
Past Subjunctive pissed pissed pissed pissed pissed pissed
Past Perfect Subjunctive had pissed had pissed had pissed had pissed had pissed had pissed
Imperative piss Let′s piss piss

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. australian christian dating sites free.

Back to top button