Roar

Cách chia động từ roar rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ roar ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: ROAR

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to roar roaring roared
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn roar roar roars roar roar roar
Hiện tại tiếp diễn am roaring are roaring is roaring are roaring are roaring are roaring
Quá khứ đơn roared roared roared roared roared roared
Quá khứ tiếp diễn was roaring were roaring was roaring were roaring were roaring were roaring
Hiện tại hoàn thành have roared have roared has roared have roared have roared have roared
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been roaring have been roaring has been roaring have been roaring have been roaring have been roaring
Quá khứ hoàn thành had roared had roared had roared had roared had roared had roared
QK hoàn thành Tiếp diễn had been roaring had been roaring had been roaring had been roaring had been roaring had been roaring
Tương Lai will roar will roar will roar will roar will roar will roar
TL Tiếp Diễn will be roaring will be roaring will be roaring will be roaring will be roaring will be roaring
Tương Lai hoàn thành will have roared will have roared will have roared will have roared will have roared will have roared
TL HT Tiếp Diễn will have been roaring will have been roaring will have been roaring will have been roaring will have been roaring will have been roaring
Điều Kiện Cách Hiện Tại would roar would roar would roar would roar would roar would roar
Conditional Perfect would have roared would have roared would have roared would have roared would have roared would have roared
Conditional Present Progressive would be roaring would be roaring would be roaring would be roaring would be roaring would be roaring
Conditional Perfect Progressive would have been roaring would have been roaring would have been roaring would have been roaring would have been roaring would have been roaring
Present Subjunctive roar roar roar roar roar roar
Past Subjunctive roared roared roared roared roared roared
Past Perfect Subjunctive had roared had roared had roared had roared had roared had roared
Imperative roar Let′s roar roar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. black female singles.

Nên đọc
cc dating site
Back to top button