Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Demolish

Cách chia động từ demolish rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ demolish ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: DEMOLISH

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to demolish demolishing demolished
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn demolish demolish demolishes demolish demolish demolish
Hiện tại tiếp diễn am demolishing are demolishing is demolishing are demolishing are demolishing are demolishing
Quá khứ đơn demolished demolished demolished demolished demolished demolished
Quá khứ tiếp diễn was demolishing were demolishing was demolishing were demolishing were demolishing were demolishing
Hiện tại hoàn thành have demolished have demolished has demolished have demolished have demolished have demolished
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been demolishing have been demolishing has been demolishing have been demolishing have been demolishing have been demolishing
Quá khứ hoàn thành had demolished had demolished had demolished had demolished had demolished had demolished
QK hoàn thành Tiếp diễn had been demolishing had been demolishing had been demolishing had been demolishing had been demolishing had been demolishing
Tương Lai will demolish will demolish will demolish will demolish will demolish will demolish
TL Tiếp Diễn will be demolishing will be demolishing will be demolishing will be demolishing will be demolishing will be demolishing
Tương Lai hoàn thành will have demolished will have demolished will have demolished will have demolished will have demolished will have demolished
TL HT Tiếp Diễn will have been demolishing will have been demolishing will have been demolishing will have been demolishing will have been demolishing will have been demolishing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would demolish would demolish would demolish would demolish would demolish would demolish
Conditional Perfect would have demolished would have demolished would have demolished would have demolished would have demolished would have demolished
Conditional Present Progressive would be demolishing would be demolishing would be demolishing would be demolishing would be demolishing would be demolishing
Conditional Perfect Progressive would have been demolishing would have been demolishing would have been demolishing would have been demolishing would have been demolishing would have been demolishing
Present Subjunctive demolish demolish demolish demolish demolish demolish
Past Subjunctive demolished demolished demolished demolished demolished demolished
Past Perfect Subjunctive had demolished had demolished had demolished had demolished had demolished had demolished
Imperative demolish Let′s demolish demolish

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button