Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Clap

Cách chia động từ clap rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ clap ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: CLAP

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to clap clapping clapped
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn clap clap claps clap clap clap
Hiện tại tiếp diễn am clapping are clapping is clapping are clapping are clapping are clapping
Quá khứ đơn clapped clapped clapped clapped clapped clapped
Quá khứ tiếp diễn was clapping were clapping was clapping were clapping were clapping were clapping
Hiện tại hoàn thành have clapped have clapped has clapped have clapped have clapped have clapped
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been clapping have been clapping has been clapping have been clapping have been clapping have been clapping
Quá khứ hoàn thành had clapped had clapped had clapped had clapped had clapped had clapped
QK hoàn thành Tiếp diễn had been clapping had been clapping had been clapping had been clapping had been clapping had been clapping
Tương Lai will clap will clap will clap will clap will clap will clap
TL Tiếp Diễn will be clapping will be clapping will be clapping will be clapping will be clapping will be clapping
Tương Lai hoàn thành will have clapped will have clapped will have clapped will have clapped will have clapped will have clapped
TL HT Tiếp Diễn will have been clapping will have been clapping will have been clapping will have been clapping will have been clapping will have been clapping
Điều Kiện Cách Hiện Tại would clap would clap would clap would clap would clap would clap
Conditional Perfect would have clapped would have clapped would have clapped would have clapped would have clapped would have clapped
Conditional Present Progressive would be clapping would be clapping would be clapping would be clapping would be clapping would be clapping
Conditional Perfect Progressive would have been clapping would have been clapping would have been clapping would have been clapping would have been clapping would have been clapping
Present Subjunctive clap clap clap clap clap clap
Past Subjunctive clapped clapped clapped clapped clapped clapped
Past Perfect Subjunctive had clapped had clapped had clapped had clapped had clapped had clapped
Imperative clap Let′s clap clap

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. the hookup plan marc ruchmann.

Nên đọc
Close
Back to top button