Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Denote

Cách chia động từ denote rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ denote ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: DENOTE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to denote denoting denoted
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn denote denote denotes denote denote denote
Hiện tại tiếp diễn am denoting are denoting is denoting are denoting are denoting are denoting
Quá khứ đơn denoted denoted denoted denoted denoted denoted
Quá khứ tiếp diễn was denoting were denoting was denoting were denoting were denoting were denoting
Hiện tại hoàn thành have denoted have denoted has denoted have denoted have denoted have denoted
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been denoting have been denoting has been denoting have been denoting have been denoting have been denoting
Quá khứ hoàn thành had denoted had denoted had denoted had denoted had denoted had denoted
QK hoàn thành Tiếp diễn had been denoting had been denoting had been denoting had been denoting had been denoting had been denoting
Tương Lai will denote will denote will denote will denote will denote will denote
TL Tiếp Diễn will be denoting will be denoting will be denoting will be denoting will be denoting will be denoting
Tương Lai hoàn thành will have denoted will have denoted will have denoted will have denoted will have denoted will have denoted
TL HT Tiếp Diễn will have been denoting will have been denoting will have been denoting will have been denoting will have been denoting will have been denoting
Điều Kiện Cách Hiện Tại would denote would denote would denote would denote would denote would denote
Conditional Perfect would have denoted would have denoted would have denoted would have denoted would have denoted would have denoted
Conditional Present Progressive would be denoting would be denoting would be denoting would be denoting would be denoting would be denoting
Conditional Perfect Progressive would have been denoting would have been denoting would have been denoting would have been denoting would have been denoting would have been denoting
Present Subjunctive denote denote denote denote denote denote
Past Subjunctive denoted denoted denoted denoted denoted denoted
Past Perfect Subjunctive had denoted had denoted had denoted had denoted had denoted had denoted
Imperative denote Let′s denote denote

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. old single lady.

Nên đọc
Close
Back to top button