Desecrate

Cách chia động từ desecrate rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ desecrate ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: DESECRATE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to desecrate desecrating desecrated
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn desecrate desecrate desecrates desecrate desecrate desecrate
Hiện tại tiếp diễn am desecrating are desecrating is desecrating are desecrating are desecrating are desecrating
Quá khứ đơn desecrated desecrated desecrated desecrated desecrated desecrated
Quá khứ tiếp diễn was desecrating were desecrating was desecrating were desecrating were desecrating were desecrating
Hiện tại hoàn thành have desecrated have desecrated has desecrated have desecrated have desecrated have desecrated
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been desecrating have been desecrating has been desecrating have been desecrating have been desecrating have been desecrating
Quá khứ hoàn thành had desecrated had desecrated had desecrated had desecrated had desecrated had desecrated
QK hoàn thành Tiếp diễn had been desecrating had been desecrating had been desecrating had been desecrating had been desecrating had been desecrating
Tương Lai will desecrate will desecrate will desecrate will desecrate will desecrate will desecrate
TL Tiếp Diễn will be desecrating will be desecrating will be desecrating will be desecrating will be desecrating will be desecrating
Tương Lai hoàn thành will have desecrated will have desecrated will have desecrated will have desecrated will have desecrated will have desecrated
TL HT Tiếp Diễn will have been desecrating will have been desecrating will have been desecrating will have been desecrating will have been desecrating will have been desecrating
Điều Kiện Cách Hiện Tại would desecrate would desecrate would desecrate would desecrate would desecrate would desecrate
Conditional Perfect would have desecrated would have desecrated would have desecrated would have desecrated would have desecrated would have desecrated
Conditional Present Progressive would be desecrating would be desecrating would be desecrating would be desecrating would be desecrating would be desecrating
Conditional Perfect Progressive would have been desecrating would have been desecrating would have been desecrating would have been desecrating would have been desecrating would have been desecrating
Present Subjunctive desecrate desecrate desecrate desecrate desecrate desecrate
Past Subjunctive desecrated desecrated desecrated desecrated desecrated desecrated
Past Perfect Subjunctive had desecrated had desecrated had desecrated had desecrated had desecrated had desecrated
Imperative desecrate Let′s desecrate desecrate

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Nên đọc
Close
Back to top button