Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Depress

Cách chia động từ depress rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ depress ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: DEPRESS

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to depress depressing depressed
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn depress depress depresses depress depress depress
Hiện tại tiếp diễn am depressing are depressing is depressing are depressing are depressing are depressing
Quá khứ đơn depressed depressed depressed depressed depressed depressed
Quá khứ tiếp diễn was depressing were depressing was depressing were depressing were depressing were depressing
Hiện tại hoàn thành have depressed have depressed has depressed have depressed have depressed have depressed
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been depressing have been depressing has been depressing have been depressing have been depressing have been depressing
Quá khứ hoàn thành had depressed had depressed had depressed had depressed had depressed had depressed
QK hoàn thành Tiếp diễn had been depressing had been depressing had been depressing had been depressing had been depressing had been depressing
Tương Lai will depress will depress will depress will depress will depress will depress
TL Tiếp Diễn will be depressing will be depressing will be depressing will be depressing will be depressing will be depressing
Tương Lai hoàn thành will have depressed will have depressed will have depressed will have depressed will have depressed will have depressed
TL HT Tiếp Diễn will have been depressing will have been depressing will have been depressing will have been depressing will have been depressing will have been depressing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would depress would depress would depress would depress would depress would depress
Conditional Perfect would have depressed would have depressed would have depressed would have depressed would have depressed would have depressed
Conditional Present Progressive would be depressing would be depressing would be depressing would be depressing would be depressing would be depressing
Conditional Perfect Progressive would have been depressing would have been depressing would have been depressing would have been depressing would have been depressing would have been depressing
Present Subjunctive depress depress depress depress depress depress
Past Subjunctive depressed depressed depressed depressed depressed depressed
Past Perfect Subjunctive had depressed had depressed had depressed had depressed had depressed had depressed
Imperative depress Let′s depress depress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. flirts near me.

Nên đọc
Close
Back to top button