Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Repress

Cách chia động từ repress rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ repress ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: REPRESS

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to repress repressing repressed
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn repress repress represses repress repress repress
Hiện tại tiếp diễn am repressing are repressing is repressing are repressing are repressing are repressing
Quá khứ đơn repressed repressed repressed repressed repressed repressed
Quá khứ tiếp diễn was repressing were repressing was repressing were repressing were repressing were repressing
Hiện tại hoàn thành have repressed have repressed has repressed have repressed have repressed have repressed
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been repressing have been repressing has been repressing have been repressing have been repressing have been repressing
Quá khứ hoàn thành had repressed had repressed had repressed had repressed had repressed had repressed
QK hoàn thành Tiếp diễn had been repressing had been repressing had been repressing had been repressing had been repressing had been repressing
Tương Lai will repress will repress will repress will repress will repress will repress
TL Tiếp Diễn will be repressing will be repressing will be repressing will be repressing will be repressing will be repressing
Tương Lai hoàn thành will have repressed will have repressed will have repressed will have repressed will have repressed will have repressed
TL HT Tiếp Diễn will have been repressing will have been repressing will have been repressing will have been repressing will have been repressing will have been repressing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would repress would repress would repress would repress would repress would repress
Conditional Perfect would have repressed would have repressed would have repressed would have repressed would have repressed would have repressed
Conditional Present Progressive would be repressing would be repressing would be repressing would be repressing would be repressing would be repressing
Conditional Perfect Progressive would have been repressing would have been repressing would have been repressing would have been repressing would have been repressing would have been repressing
Present Subjunctive repress repress repress repress repress repress
Past Subjunctive repressed repressed repressed repressed repressed repressed
Past Perfect Subjunctive had repressed had repressed had repressed had repressed had repressed had repressed
Imperative repress Let′s repress repress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button