Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Understand

Cách chia động từ understand rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ understand ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: UNDERSTAND

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to understand understanding understood
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn understand understand understands understand understand understand
Hiện tại tiếp diễn am understanding are understanding is understanding are understanding are understanding are understanding
Quá khứ đơn understood understood understood understood understood understood
Quá khứ tiếp diễn was understanding were understanding was understanding were understanding were understanding were understanding
Hiện tại hoàn thành have understood have understood has understood have understood have understood have understood
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been understanding have been understanding has been understanding have been understanding have been understanding have been understanding
Quá khứ hoàn thành had understood had understood had understood had understood had understood had understood
QK hoàn thành Tiếp diễn had been understanding had been understanding had been understanding had been understanding had been understanding had been understanding
Tương Lai will understand will understand will understand will understand will understand will understand
TL Tiếp Diễn will be understanding will be understanding will be understanding will be understanding will be understanding will be understanding
Tương Lai hoàn thành will have understood will have understood will have understood will have understood will have understood will have understood
TL HT Tiếp Diễn will have been understanding will have been understanding will have been understanding will have been understanding will have been understanding will have been understanding
Điều Kiện Cách Hiện Tại would understand would understand would understand would understand would understand would understand
Conditional Perfect would have understood would have understood would have understood would have understood would have understood would have understood
Conditional Present Progressive would be understanding would be understanding would be understanding would be understanding would be understanding would be understanding
Conditional Perfect Progressive would have been understanding would have been understanding would have been understanding would have been understanding would have been understanding would have been understanding
Present Subjunctive understand understand understand understand understand understand
Past Subjunctive understood understood understood understood understood understood
Past Perfect Subjunctive had understood had understood had understood had understood had understood had understood
Imperative understand Let′s understand understand

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. https://itienganh.org/free-widow-dating-sites-uk/.

Nên đọc
Close
Back to top button