Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Derive

Cách chia động từ derive rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ derive ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: DERIVE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to derive deriving derived
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn derive derive derives derive derive derive
Hiện tại tiếp diễn am deriving are deriving is deriving are deriving are deriving are deriving
Quá khứ đơn derived derived derived derived derived derived
Quá khứ tiếp diễn was deriving were deriving was deriving were deriving were deriving were deriving
Hiện tại hoàn thành have derived have derived has derived have derived have derived have derived
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been deriving have been deriving has been deriving have been deriving have been deriving have been deriving
Quá khứ hoàn thành had derived had derived had derived had derived had derived had derived
QK hoàn thành Tiếp diễn had been deriving had been deriving had been deriving had been deriving had been deriving had been deriving
Tương Lai will derive will derive will derive will derive will derive will derive
TL Tiếp Diễn will be deriving will be deriving will be deriving will be deriving will be deriving will be deriving
Tương Lai hoàn thành will have derived will have derived will have derived will have derived will have derived will have derived
TL HT Tiếp Diễn will have been deriving will have been deriving will have been deriving will have been deriving will have been deriving will have been deriving
Điều Kiện Cách Hiện Tại would derive would derive would derive would derive would derive would derive
Conditional Perfect would have derived would have derived would have derived would have derived would have derived would have derived
Conditional Present Progressive would be deriving would be deriving would be deriving would be deriving would be deriving would be deriving
Conditional Perfect Progressive would have been deriving would have been deriving would have been deriving would have been deriving would have been deriving would have been deriving
Present Subjunctive derive derive derive derive derive derive
Past Subjunctive derived derived derived derived derived derived
Past Perfect Subjunctive had derived had derived had derived had derived had derived had derived
Imperative derive Let′s derive derive

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. https://itienganh.org/armidale-singles/.

Nên đọc
Close
Back to top button