Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Burn

Cách chia động từ burn rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ burn ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: BURN

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to burn burning burnt
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn burn burn burns burn burn burn
Hiện tại tiếp diễn am burning are burning is burning are burning are burning are burning
Quá khứ đơn burnt burnt burnt burnt burnt burnt
Quá khứ tiếp diễn was burning were burning was burning were burning were burning were burning
Hiện tại hoàn thành have burnt have burnt has burnt have burnt have burnt have burnt
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been burning have been burning has been burning have been burning have been burning have been burning
Quá khứ hoàn thành had burnt had burnt had burnt had burnt had burnt had burnt
QK hoàn thành Tiếp diễn had been burning had been burning had been burning had been burning had been burning had been burning
Tương Lai will burn will burn will burn will burn will burn will burn
TL Tiếp Diễn will be burning will be burning will be burning will be burning will be burning will be burning
Tương Lai hoàn thành will have burnt will have burnt will have burnt will have burnt will have burnt will have burnt
TL HT Tiếp Diễn will have been burning will have been burning will have been burning will have been burning will have been burning will have been burning
Điều Kiện Cách Hiện Tại would burn would burn would burn would burn would burn would burn
Conditional Perfect would have burnt would have burnt would have burnt would have burnt would have burnt would have burnt
Conditional Present Progressive would be burning would be burning would be burning would be burning would be burning would be burning
Conditional Perfect Progressive would have been burning would have been burning would have been burning would have been burning would have been burning would have been burning
Present Subjunctive burn burn burn burn burn burn
Past Subjunctive burnt burnt burnt burnt burnt burnt
Past Perfect Subjunctive had burnt had burnt had burnt had burnt had burnt had burnt
Imperative burn Let′s burn burn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. https://itienganh.org/matchmaking-long-island/.

Nên đọc
Close
Back to top button