Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Yell

Cách chia động từ yell rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ yell ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: YELL

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to yell yelling yelled
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn yell yell yells yell yell yell
Hiện tại tiếp diễn am yelling are yelling is yelling are yelling are yelling are yelling
Quá khứ đơn yelled yelled yelled yelled yelled yelled
Quá khứ tiếp diễn was yelling were yelling was yelling were yelling were yelling were yelling
Hiện tại hoàn thành have yelled have yelled has yelled have yelled have yelled have yelled
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been yelling have been yelling has been yelling have been yelling have been yelling have been yelling
Quá khứ hoàn thành had yelled had yelled had yelled had yelled had yelled had yelled
QK hoàn thành Tiếp diễn had been yelling had been yelling had been yelling had been yelling had been yelling had been yelling
Tương Lai will yell will yell will yell will yell will yell will yell
TL Tiếp Diễn will be yelling will be yelling will be yelling will be yelling will be yelling will be yelling
Tương Lai hoàn thành will have yelled will have yelled will have yelled will have yelled will have yelled will have yelled
TL HT Tiếp Diễn will have been yelling will have been yelling will have been yelling will have been yelling will have been yelling will have been yelling
Điều Kiện Cách Hiện Tại would yell would yell would yell would yell would yell would yell
Conditional Perfect would have yelled would have yelled would have yelled would have yelled would have yelled would have yelled
Conditional Present Progressive would be yelling would be yelling would be yelling would be yelling would be yelling would be yelling
Conditional Perfect Progressive would have been yelling would have been yelling would have been yelling would have been yelling would have been yelling would have been yelling
Present Subjunctive yell yell yell yell yell yell
Past Subjunctive yelled yelled yelled yelled yelled yelled
Past Perfect Subjunctive had yelled had yelled had yelled had yelled had yelled had yelled
Imperative yell Let′s yell yell

1 bình luận

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button