Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Desire

Cách chia động từ desire rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ desire ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: DESIRE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to desire desiring desired
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn desire desire desires desire desire desire
Hiện tại tiếp diễn am desiring are desiring is desiring are desiring are desiring are desiring
Quá khứ đơn desired desired desired desired desired desired
Quá khứ tiếp diễn was desiring were desiring was desiring were desiring were desiring were desiring
Hiện tại hoàn thành have desired have desired has desired have desired have desired have desired
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been desiring have been desiring has been desiring have been desiring have been desiring have been desiring
Quá khứ hoàn thành had desired had desired had desired had desired had desired had desired
QK hoàn thành Tiếp diễn had been desiring had been desiring had been desiring had been desiring had been desiring had been desiring
Tương Lai will desire will desire will desire will desire will desire will desire
TL Tiếp Diễn will be desiring will be desiring will be desiring will be desiring will be desiring will be desiring
Tương Lai hoàn thành will have desired will have desired will have desired will have desired will have desired will have desired
TL HT Tiếp Diễn will have been desiring will have been desiring will have been desiring will have been desiring will have been desiring will have been desiring
Điều Kiện Cách Hiện Tại would desire would desire would desire would desire would desire would desire
Conditional Perfect would have desired would have desired would have desired would have desired would have desired would have desired
Conditional Present Progressive would be desiring would be desiring would be desiring would be desiring would be desiring would be desiring
Conditional Perfect Progressive would have been desiring would have been desiring would have been desiring would have been desiring would have been desiring would have been desiring
Present Subjunctive desire desire desire desire desire desire
Past Subjunctive desired desired desired desired desired desired
Past Perfect Subjunctive had desired had desired had desired had desired had desired had desired
Imperative desire Let′s desire desire

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. https://itienganh.org/cheap-dates-with-boyfriend/.

Nên đọc
Close
Back to top button