Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Detonate

Cách chia động từ detonate rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ detonate ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: DETONATE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to detonate detonating detonated
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn detonate detonate detonates detonate detonate detonate
Hiện tại tiếp diễn am detonating are detonating is detonating are detonating are detonating are detonating
Quá khứ đơn detonated detonated detonated detonated detonated detonated
Quá khứ tiếp diễn was detonating were detonating was detonating were detonating were detonating were detonating
Hiện tại hoàn thành have detonated have detonated has detonated have detonated have detonated have detonated
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been detonating have been detonating has been detonating have been detonating have been detonating have been detonating
Quá khứ hoàn thành had detonated had detonated had detonated had detonated had detonated had detonated
QK hoàn thành Tiếp diễn had been detonating had been detonating had been detonating had been detonating had been detonating had been detonating
Tương Lai will detonate will detonate will detonate will detonate will detonate will detonate
TL Tiếp Diễn will be detonating will be detonating will be detonating will be detonating will be detonating will be detonating
Tương Lai hoàn thành will have detonated will have detonated will have detonated will have detonated will have detonated will have detonated
TL HT Tiếp Diễn will have been detonating will have been detonating will have been detonating will have been detonating will have been detonating will have been detonating
Điều Kiện Cách Hiện Tại would detonate would detonate would detonate would detonate would detonate would detonate
Conditional Perfect would have detonated would have detonated would have detonated would have detonated would have detonated would have detonated
Conditional Present Progressive would be detonating would be detonating would be detonating would be detonating would be detonating would be detonating
Conditional Perfect Progressive would have been detonating would have been detonating would have been detonating would have been detonating would have been detonating would have been detonating
Present Subjunctive detonate detonate detonate detonate detonate detonate
Past Subjunctive detonated detonated detonated detonated detonated detonated
Past Perfect Subjunctive had detonated had detonated had detonated had detonated had detonated had detonated
Imperative detonate Let′s detonate detonate

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button