Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Dump

Cách chia động từ dump rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ dump ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: DUMP

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to dump dumping dumped
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn dump dump dumps dump dump dump
Hiện tại tiếp diễn am dumping are dumping is dumping are dumping are dumping are dumping
Quá khứ đơn dumped dumped dumped dumped dumped dumped
Quá khứ tiếp diễn was dumping were dumping was dumping were dumping were dumping were dumping
Hiện tại hoàn thành have dumped have dumped has dumped have dumped have dumped have dumped
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been dumping have been dumping has been dumping have been dumping have been dumping have been dumping
Quá khứ hoàn thành had dumped had dumped had dumped had dumped had dumped had dumped
QK hoàn thành Tiếp diễn had been dumping had been dumping had been dumping had been dumping had been dumping had been dumping
Tương Lai will dump will dump will dump will dump will dump will dump
TL Tiếp Diễn will be dumping will be dumping will be dumping will be dumping will be dumping will be dumping
Tương Lai hoàn thành will have dumped will have dumped will have dumped will have dumped will have dumped will have dumped
TL HT Tiếp Diễn will have been dumping will have been dumping will have been dumping will have been dumping will have been dumping will have been dumping
Điều Kiện Cách Hiện Tại would dump would dump would dump would dump would dump would dump
Conditional Perfect would have dumped would have dumped would have dumped would have dumped would have dumped would have dumped
Conditional Present Progressive would be dumping would be dumping would be dumping would be dumping would be dumping would be dumping
Conditional Perfect Progressive would have been dumping would have been dumping would have been dumping would have been dumping would have been dumping would have been dumping
Present Subjunctive dump dump dump dump dump dump
Past Subjunctive dumped dumped dumped dumped dumped dumped
Past Perfect Subjunctive had dumped had dumped had dumped had dumped had dumped had dumped
Imperative dump Let′s dump dump

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button