Dictate

Cách chia động từ dictate rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ dictate ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: DICTATE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to dictate dictating dictated
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn dictate dictate dictates dictate dictate dictate
Hiện tại tiếp diễn am dictating are dictating is dictating are dictating are dictating are dictating
Quá khứ đơn dictated dictated dictated dictated dictated dictated
Quá khứ tiếp diễn was dictating were dictating was dictating were dictating were dictating were dictating
Hiện tại hoàn thành have dictated have dictated has dictated have dictated have dictated have dictated
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been dictating have been dictating has been dictating have been dictating have been dictating have been dictating
Quá khứ hoàn thành had dictated had dictated had dictated had dictated had dictated had dictated
QK hoàn thành Tiếp diễn had been dictating had been dictating had been dictating had been dictating had been dictating had been dictating
Tương Lai will dictate will dictate will dictate will dictate will dictate will dictate
TL Tiếp Diễn will be dictating will be dictating will be dictating will be dictating will be dictating will be dictating
Tương Lai hoàn thành will have dictated will have dictated will have dictated will have dictated will have dictated will have dictated
TL HT Tiếp Diễn will have been dictating will have been dictating will have been dictating will have been dictating will have been dictating will have been dictating
Điều Kiện Cách Hiện Tại would dictate would dictate would dictate would dictate would dictate would dictate
Conditional Perfect would have dictated would have dictated would have dictated would have dictated would have dictated would have dictated
Conditional Present Progressive would be dictating would be dictating would be dictating would be dictating would be dictating would be dictating
Conditional Perfect Progressive would have been dictating would have been dictating would have been dictating would have been dictating would have been dictating would have been dictating
Present Subjunctive dictate dictate dictate dictate dictate dictate
Past Subjunctive dictated dictated dictated dictated dictated dictated
Past Perfect Subjunctive had dictated had dictated had dictated had dictated had dictated had dictated
Imperative dictate Let′s dictate dictate

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Nên đọc
Close
Back to top button