Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Fine

Cách chia động từ fine rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ fine ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: FINE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to fine fining fined
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn fine fine fines fine fine fine
Hiện tại tiếp diễn am fining are fining is fining are fining are fining are fining
Quá khứ đơn fined fined fined fined fined fined
Quá khứ tiếp diễn was fining were fining was fining were fining were fining were fining
Hiện tại hoàn thành have fined have fined has fined have fined have fined have fined
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been fining have been fining has been fining have been fining have been fining have been fining
Quá khứ hoàn thành had fined had fined had fined had fined had fined had fined
QK hoàn thành Tiếp diễn had been fining had been fining had been fining had been fining had been fining had been fining
Tương Lai will fine will fine will fine will fine will fine will fine
TL Tiếp Diễn will be fining will be fining will be fining will be fining will be fining will be fining
Tương Lai hoàn thành will have fined will have fined will have fined will have fined will have fined will have fined
TL HT Tiếp Diễn will have been fining will have been fining will have been fining will have been fining will have been fining will have been fining
Điều Kiện Cách Hiện Tại would fine would fine would fine would fine would fine would fine
Conditional Perfect would have fined would have fined would have fined would have fined would have fined would have fined
Conditional Present Progressive would be fining would be fining would be fining would be fining would be fining would be fining
Conditional Perfect Progressive would have been fining would have been fining would have been fining would have been fining would have been fining would have been fining
Present Subjunctive fine fine fine fine fine fine
Past Subjunctive fined fined fined fined fined fined
Past Perfect Subjunctive had fined had fined had fined had fined had fined had fined
Imperative fine Let′s fine fine

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button