Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Dig

Cách chia động từ dig rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ dig ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: DIG

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to dig digging dug
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn dig dig digs dig dig dig
Hiện tại tiếp diễn am digging are digging is digging are digging are digging are digging
Quá khứ đơn dug dug dug dug dug dug
Quá khứ tiếp diễn was digging were digging was digging were digging were digging were digging
Hiện tại hoàn thành have dug have dug has dug have dug have dug have dug
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been digging have been digging has been digging have been digging have been digging have been digging
Quá khứ hoàn thành had dug had dug had dug had dug had dug had dug
QK hoàn thành Tiếp diễn had been digging had been digging had been digging had been digging had been digging had been digging
Tương Lai will dig will dig will dig will dig will dig will dig
TL Tiếp Diễn will be digging will be digging will be digging will be digging will be digging will be digging
Tương Lai hoàn thành will have dug will have dug will have dug will have dug will have dug will have dug
TL HT Tiếp Diễn will have been digging will have been digging will have been digging will have been digging will have been digging will have been digging
Điều Kiện Cách Hiện Tại would dig would dig would dig would dig would dig would dig
Conditional Perfect would have dug would have dug would have dug would have dug would have dug would have dug
Conditional Present Progressive would be digging would be digging would be digging would be digging would be digging would be digging
Conditional Perfect Progressive would have been digging would have been digging would have been digging would have been digging would have been digging would have been digging
Present Subjunctive dig dig dig dig dig dig
Past Subjunctive dug dug dug dug dug dug
Past Perfect Subjunctive had dug had dug had dug had dug had dug had dug
Imperative dig Let′s dig dig

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button