Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Force

Cách chia động từ force rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ force ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: FORCE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to force forcing forced
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn force force forces force force force
Hiện tại tiếp diễn am forcing are forcing is forcing are forcing are forcing are forcing
Quá khứ đơn forced forced forced forced forced forced
Quá khứ tiếp diễn was forcing were forcing was forcing were forcing were forcing were forcing
Hiện tại hoàn thành have forced have forced has forced have forced have forced have forced
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been forcing have been forcing has been forcing have been forcing have been forcing have been forcing
Quá khứ hoàn thành had forced had forced had forced had forced had forced had forced
QK hoàn thành Tiếp diễn had been forcing had been forcing had been forcing had been forcing had been forcing had been forcing
Tương Lai will force will force will force will force will force will force
TL Tiếp Diễn will be forcing will be forcing will be forcing will be forcing will be forcing will be forcing
Tương Lai hoàn thành will have forced will have forced will have forced will have forced will have forced will have forced
TL HT Tiếp Diễn will have been forcing will have been forcing will have been forcing will have been forcing will have been forcing will have been forcing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would force would force would force would force would force would force
Conditional Perfect would have forced would have forced would have forced would have forced would have forced would have forced
Conditional Present Progressive would be forcing would be forcing would be forcing would be forcing would be forcing would be forcing
Conditional Perfect Progressive would have been forcing would have been forcing would have been forcing would have been forcing would have been forcing would have been forcing
Present Subjunctive force force force force force force
Past Subjunctive forced forced forced forced forced forced
Past Perfect Subjunctive had forced had forced had forced had forced had forced had forced
Imperative force Let′s force force

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button