Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Shake

Cách chia động từ shake rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ shake ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: SHAKE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to shake shaking shaken
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn shake shake shakes shake shake shake
Hiện tại tiếp diễn am shaking are shaking is shaking are shaking are shaking are shaking
Quá khứ đơn shaked shaked shaked shaked shaked shaked
Quá khứ tiếp diễn was shaking were shaking was shaking were shaking were shaking were shaking
Hiện tại hoàn thành have shaken have shaken has shaken have shaken have shaken have shaken
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been shaking have been shaking has been shaking have been shaking have been shaking have been shaking
Quá khứ hoàn thành had shaken had shaken had shaken had shaken had shaken had shaken
QK hoàn thành Tiếp diễn had been shaking had been shaking had been shaking had been shaking had been shaking had been shaking
Tương Lai will shake will shake will shake will shake will shake will shake
TL Tiếp Diễn will be shaking will be shaking will be shaking will be shaking will be shaking will be shaking
Tương Lai hoàn thành will have shaken will have shaken will have shaken will have shaken will have shaken will have shaken
TL HT Tiếp Diễn will have been shaking will have been shaking will have been shaking will have been shaking will have been shaking will have been shaking
Điều Kiện Cách Hiện Tại would shake would shake would shake would shake would shake would shake
Conditional Perfect would have shaken would have shaken would have shaken would have shaken would have shaken would have shaken
Conditional Present Progressive would be shaking would be shaking would be shaking would be shaking would be shaking would be shaking
Conditional Perfect Progressive would have been shaking would have been shaking would have been shaking would have been shaking would have been shaking would have been shaking
Present Subjunctive shake shake shake shake shake shake
Past Subjunctive shaked shaked shaked shaked shaked shaked
Past Perfect Subjunctive had shaken had shaken had shaken had shaken had shaken had shaken
Imperative shake Let′s shake shake

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. gay muscle dating.

Nên đọc
Close
Back to top button