Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Disburse

Cách chia động từ disburse rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ disburse ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: DISBURSE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to disburse disbursing disbursed
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn disburse disburse disburses disburse disburse disburse
Hiện tại tiếp diễn am disbursing are disbursing is disbursing are disbursing are disbursing are disbursing
Quá khứ đơn disbursed disbursed disbursed disbursed disbursed disbursed
Quá khứ tiếp diễn was disbursing were disbursing was disbursing were disbursing were disbursing were disbursing
Hiện tại hoàn thành have disbursed have disbursed has disbursed have disbursed have disbursed have disbursed
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been disbursing have been disbursing has been disbursing have been disbursing have been disbursing have been disbursing
Quá khứ hoàn thành had disbursed had disbursed had disbursed had disbursed had disbursed had disbursed
QK hoàn thành Tiếp diễn had been disbursing had been disbursing had been disbursing had been disbursing had been disbursing had been disbursing
Tương Lai will disburse will disburse will disburse will disburse will disburse will disburse
TL Tiếp Diễn will be disbursing will be disbursing will be disbursing will be disbursing will be disbursing will be disbursing
Tương Lai hoàn thành will have disbursed will have disbursed will have disbursed will have disbursed will have disbursed will have disbursed
TL HT Tiếp Diễn will have been disbursing will have been disbursing will have been disbursing will have been disbursing will have been disbursing will have been disbursing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would disburse would disburse would disburse would disburse would disburse would disburse
Conditional Perfect would have disbursed would have disbursed would have disbursed would have disbursed would have disbursed would have disbursed
Conditional Present Progressive would be disbursing would be disbursing would be disbursing would be disbursing would be disbursing would be disbursing
Conditional Perfect Progressive would have been disbursing would have been disbursing would have been disbursing would have been disbursing would have been disbursing would have been disbursing
Present Subjunctive disburse disburse disburse disburse disburse disburse
Past Subjunctive disbursed disbursed disbursed disbursed disbursed disbursed
Past Perfect Subjunctive had disbursed had disbursed had disbursed had disbursed had disbursed had disbursed
Imperative disburse Let′s disburse disburse

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button