Patch

Cách chia động từ patch rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ patch ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: PATCH

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to patch patching patched
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn patch patch patches patch patch patch
Hiện tại tiếp diễn am patching are patching is patching are patching are patching are patching
Quá khứ đơn patched patched patched patched patched patched
Quá khứ tiếp diễn was patching were patching was patching were patching were patching were patching
Hiện tại hoàn thành have patched have patched has patched have patched have patched have patched
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been patching have been patching has been patching have been patching have been patching have been patching
Quá khứ hoàn thành had patched had patched had patched had patched had patched had patched
QK hoàn thành Tiếp diễn had been patching had been patching had been patching had been patching had been patching had been patching
Tương Lai will patch will patch will patch will patch will patch will patch
TL Tiếp Diễn will be patching will be patching will be patching will be patching will be patching will be patching
Tương Lai hoàn thành will have patched will have patched will have patched will have patched will have patched will have patched
TL HT Tiếp Diễn will have been patching will have been patching will have been patching will have been patching will have been patching will have been patching
Điều Kiện Cách Hiện Tại would patch would patch would patch would patch would patch would patch
Conditional Perfect would have patched would have patched would have patched would have patched would have patched would have patched
Conditional Present Progressive would be patching would be patching would be patching would be patching would be patching would be patching
Conditional Perfect Progressive would have been patching would have been patching would have been patching would have been patching would have been patching would have been patching
Present Subjunctive patch patch patch patch patch patch
Past Subjunctive patched patched patched patched patched patched
Past Perfect Subjunctive had patched had patched had patched had patched had patched had patched
Imperative patch Let′s patch patch

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Nên đọc
Close
Back to top button