Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Propitiate

Cách chia động từ propitiate rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ propitiate ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: PROPITIATE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to propitiate propitiating propitiated
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn propitiate propitiate propitiates propitiate propitiate propitiate
Hiện tại tiếp diễn am propitiating are propitiating is propitiating are propitiating are propitiating are propitiating
Quá khứ đơn propitiated propitiated propitiated propitiated propitiated propitiated
Quá khứ tiếp diễn was propitiating were propitiating was propitiating were propitiating were propitiating were propitiating
Hiện tại hoàn thành have propitiated have propitiated has propitiated have propitiated have propitiated have propitiated
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been propitiating have been propitiating has been propitiating have been propitiating have been propitiating have been propitiating
Quá khứ hoàn thành had propitiated had propitiated had propitiated had propitiated had propitiated had propitiated
QK hoàn thành Tiếp diễn had been propitiating had been propitiating had been propitiating had been propitiating had been propitiating had been propitiating
Tương Lai will propitiate will propitiate will propitiate will propitiate will propitiate will propitiate
TL Tiếp Diễn will be propitiating will be propitiating will be propitiating will be propitiating will be propitiating will be propitiating
Tương Lai hoàn thành will have propitiated will have propitiated will have propitiated will have propitiated will have propitiated will have propitiated
TL HT Tiếp Diễn will have been propitiating will have been propitiating will have been propitiating will have been propitiating will have been propitiating will have been propitiating
Điều Kiện Cách Hiện Tại would propitiate would propitiate would propitiate would propitiate would propitiate would propitiate
Conditional Perfect would have propitiated would have propitiated would have propitiated would have propitiated would have propitiated would have propitiated
Conditional Present Progressive would be propitiating would be propitiating would be propitiating would be propitiating would be propitiating would be propitiating
Conditional Perfect Progressive would have been propitiating would have been propitiating would have been propitiating would have been propitiating would have been propitiating would have been propitiating
Present Subjunctive propitiate propitiate propitiate propitiate propitiate propitiate
Past Subjunctive propitiated propitiated propitiated propitiated propitiated propitiated
Past Perfect Subjunctive had propitiated had propitiated had propitiated had propitiated had propitiated had propitiated
Imperative propitiate Let′s propitiate propitiate

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button