Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Disembowel

Cách chia động từ disembowel rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ disembowel ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: DISEMBOWEL

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to disembowel disemboweling disemboweled
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn disembowel disembowel disembowels disembowel disembowel disembowel
Hiện tại tiếp diễn am disemboweling are disemboweling is disemboweling are disemboweling are disemboweling are disemboweling
Quá khứ đơn disemboweled disemboweled disemboweled disemboweled disemboweled disemboweled
Quá khứ tiếp diễn was disemboweling were disemboweling was disemboweling were disemboweling were disemboweling were disemboweling
Hiện tại hoàn thành have disemboweled have disemboweled has disemboweled have disemboweled have disemboweled have disemboweled
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been disemboweling have been disemboweling has been disemboweling have been disemboweling have been disemboweling have been disemboweling
Quá khứ hoàn thành had disemboweled had disemboweled had disemboweled had disemboweled had disemboweled had disemboweled
QK hoàn thành Tiếp diễn had been disemboweling had been disemboweling had been disemboweling had been disemboweling had been disemboweling had been disemboweling
Tương Lai will disembowel will disembowel will disembowel will disembowel will disembowel will disembowel
TL Tiếp Diễn will be disemboweling will be disemboweling will be disemboweling will be disemboweling will be disemboweling will be disemboweling
Tương Lai hoàn thành will have disemboweled will have disemboweled will have disemboweled will have disemboweled will have disemboweled will have disemboweled
TL HT Tiếp Diễn will have been disemboweling will have been disemboweling will have been disemboweling will have been disemboweling will have been disemboweling will have been disemboweling
Điều Kiện Cách Hiện Tại would disembowel would disembowel would disembowel would disembowel would disembowel would disembowel
Conditional Perfect would have disemboweled would have disemboweled would have disemboweled would have disemboweled would have disemboweled would have disemboweled
Conditional Present Progressive would be disemboweling would be disemboweling would be disemboweling would be disemboweling would be disemboweling would be disemboweling
Conditional Perfect Progressive would have been disemboweling would have been disemboweling would have been disemboweling would have been disemboweling would have been disemboweling would have been disemboweling
Present Subjunctive disembowel disembowel disembowel disembowel disembowel disembowel
Past Subjunctive disemboweled disemboweled disemboweled disemboweled disemboweled disemboweled
Past Perfect Subjunctive had disemboweled had disemboweled had disemboweled had disemboweled had disemboweled had disemboweled
Imperative disembowel Let′s disembowel disembowel

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button