Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Disenchant

Cách chia động từ disenchant rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ disenchant ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: DISENCHANT

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to disenchant disenchanting disenchanted
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn disenchant disenchant disenchants disenchant disenchant disenchant
Hiện tại tiếp diễn am disenchanting are disenchanting is disenchanting are disenchanting are disenchanting are disenchanting
Quá khứ đơn disenchanted disenchanted disenchanted disenchanted disenchanted disenchanted
Quá khứ tiếp diễn was disenchanting were disenchanting was disenchanting were disenchanting were disenchanting were disenchanting
Hiện tại hoàn thành have disenchanted have disenchanted has disenchanted have disenchanted have disenchanted have disenchanted
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been disenchanting have been disenchanting has been disenchanting have been disenchanting have been disenchanting have been disenchanting
Quá khứ hoàn thành had disenchanted had disenchanted had disenchanted had disenchanted had disenchanted had disenchanted
QK hoàn thành Tiếp diễn had been disenchanting had been disenchanting had been disenchanting had been disenchanting had been disenchanting had been disenchanting
Tương Lai will disenchant will disenchant will disenchant will disenchant will disenchant will disenchant
TL Tiếp Diễn will be disenchanting will be disenchanting will be disenchanting will be disenchanting will be disenchanting will be disenchanting
Tương Lai hoàn thành will have disenchanted will have disenchanted will have disenchanted will have disenchanted will have disenchanted will have disenchanted
TL HT Tiếp Diễn will have been disenchanting will have been disenchanting will have been disenchanting will have been disenchanting will have been disenchanting will have been disenchanting
Điều Kiện Cách Hiện Tại would disenchant would disenchant would disenchant would disenchant would disenchant would disenchant
Conditional Perfect would have disenchanted would have disenchanted would have disenchanted would have disenchanted would have disenchanted would have disenchanted
Conditional Present Progressive would be disenchanting would be disenchanting would be disenchanting would be disenchanting would be disenchanting would be disenchanting
Conditional Perfect Progressive would have been disenchanting would have been disenchanting would have been disenchanting would have been disenchanting would have been disenchanting would have been disenchanting
Present Subjunctive disenchant disenchant disenchant disenchant disenchant disenchant
Past Subjunctive disenchanted disenchanted disenchanted disenchanted disenchanted disenchanted
Past Perfect Subjunctive had disenchanted had disenchanted had disenchanted had disenchanted had disenchanted had disenchanted
Imperative disenchant Let′s disenchant disenchant

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button