Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Pour

Cách chia động từ pour rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ pour ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: POUR

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to pour pouring poured
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn pour pour pours pour pour pour
Hiện tại tiếp diễn am pouring are pouring is pouring are pouring are pouring are pouring
Quá khứ đơn poured poured poured poured poured poured
Quá khứ tiếp diễn was pouring were pouring was pouring were pouring were pouring were pouring
Hiện tại hoàn thành have poured have poured has poured have poured have poured have poured
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been pouring have been pouring has been pouring have been pouring have been pouring have been pouring
Quá khứ hoàn thành had poured had poured had poured had poured had poured had poured
QK hoàn thành Tiếp diễn had been pouring had been pouring had been pouring had been pouring had been pouring had been pouring
Tương Lai will pour will pour will pour will pour will pour will pour
TL Tiếp Diễn will be pouring will be pouring will be pouring will be pouring will be pouring will be pouring
Tương Lai hoàn thành will have poured will have poured will have poured will have poured will have poured will have poured
TL HT Tiếp Diễn will have been pouring will have been pouring will have been pouring will have been pouring will have been pouring will have been pouring
Điều Kiện Cách Hiện Tại would pour would pour would pour would pour would pour would pour
Conditional Perfect would have poured would have poured would have poured would have poured would have poured would have poured
Conditional Present Progressive would be pouring would be pouring would be pouring would be pouring would be pouring would be pouring
Conditional Perfect Progressive would have been pouring would have been pouring would have been pouring would have been pouring would have been pouring would have been pouring
Present Subjunctive pour pour pour pour pour pour
Past Subjunctive poured poured poured poured poured poured
Past Perfect Subjunctive had poured had poured had poured had poured had poured had poured
Imperative pour Let′s pour pour

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button