Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Grip

Cách chia động từ grip rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ grip ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: GRIP

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to grip griping griped
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn grip grip grips grip grip grip
Hiện tại tiếp diễn am griping are griping is griping are griping are griping are griping
Quá khứ đơn griped griped griped griped griped griped
Quá khứ tiếp diễn was griping were griping was griping were griping were griping were griping
Hiện tại hoàn thành have griped have griped has griped have griped have griped have griped
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been griping have been griping has been griping have been griping have been griping have been griping
Quá khứ hoàn thành had griped had griped had griped had griped had griped had griped
QK hoàn thành Tiếp diễn had been griping had been griping had been griping had been griping had been griping had been griping
Tương Lai will grip will grip will grip will grip will grip will grip
TL Tiếp Diễn will be griping will be griping will be griping will be griping will be griping will be griping
Tương Lai hoàn thành will have griped will have griped will have griped will have griped will have griped will have griped
TL HT Tiếp Diễn will have been griping will have been griping will have been griping will have been griping will have been griping will have been griping
Điều Kiện Cách Hiện Tại would grip would grip would grip would grip would grip would grip
Conditional Perfect would have griped would have griped would have griped would have griped would have griped would have griped
Conditional Present Progressive would be griping would be griping would be griping would be griping would be griping would be griping
Conditional Perfect Progressive would have been griping would have been griping would have been griping would have been griping would have been griping would have been griping
Present Subjunctive grip grip grip grip grip grip
Past Subjunctive griped griped griped griped griped griped
Past Perfect Subjunctive had griped had griped had griped had griped had griped had griped
Imperative grip Let′s grip grip

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button