Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Dissociate

Cách chia động từ dissociate rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ dissociate ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: DISSOCIATE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to dissociate dissociating dissociated
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn dissociate dissociate dissociates dissociate dissociate dissociate
Hiện tại tiếp diễn am dissociating are dissociating is dissociating are dissociating are dissociating are dissociating
Quá khứ đơn dissociated dissociated dissociated dissociated dissociated dissociated
Quá khứ tiếp diễn was dissociating were dissociating was dissociating were dissociating were dissociating were dissociating
Hiện tại hoàn thành have dissociated have dissociated has dissociated have dissociated have dissociated have dissociated
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been dissociating have been dissociating has been dissociating have been dissociating have been dissociating have been dissociating
Quá khứ hoàn thành had dissociated had dissociated had dissociated had dissociated had dissociated had dissociated
QK hoàn thành Tiếp diễn had been dissociating had been dissociating had been dissociating had been dissociating had been dissociating had been dissociating
Tương Lai will dissociate will dissociate will dissociate will dissociate will dissociate will dissociate
TL Tiếp Diễn will be dissociating will be dissociating will be dissociating will be dissociating will be dissociating will be dissociating
Tương Lai hoàn thành will have dissociated will have dissociated will have dissociated will have dissociated will have dissociated will have dissociated
TL HT Tiếp Diễn will have been dissociating will have been dissociating will have been dissociating will have been dissociating will have been dissociating will have been dissociating
Điều Kiện Cách Hiện Tại would dissociate would dissociate would dissociate would dissociate would dissociate would dissociate
Conditional Perfect would have dissociated would have dissociated would have dissociated would have dissociated would have dissociated would have dissociated
Conditional Present Progressive would be dissociating would be dissociating would be dissociating would be dissociating would be dissociating would be dissociating
Conditional Perfect Progressive would have been dissociating would have been dissociating would have been dissociating would have been dissociating would have been dissociating would have been dissociating
Present Subjunctive dissociate dissociate dissociate dissociate dissociate dissociate
Past Subjunctive dissociated dissociated dissociated dissociated dissociated dissociated
Past Perfect Subjunctive had dissociated had dissociated had dissociated had dissociated had dissociated had dissociated
Imperative dissociate Let′s dissociate dissociate

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button