Validate

Cách chia động từ validate rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ validate ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: VALIDATE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to validate validating validated
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn validate validate validates validate validate validate
Hiện tại tiếp diễn am validating are validating is validating are validating are validating are validating
Quá khứ đơn validated validated validated validated validated validated
Quá khứ tiếp diễn was validating were validating was validating were validating were validating were validating
Hiện tại hoàn thành have validated have validated has validated have validated have validated have validated
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been validating have been validating has been validating have been validating have been validating have been validating
Quá khứ hoàn thành had validated had validated had validated had validated had validated had validated
QK hoàn thành Tiếp diễn had been validating had been validating had been validating had been validating had been validating had been validating
Tương Lai will validate will validate will validate will validate will validate will validate
TL Tiếp Diễn will be validating will be validating will be validating will be validating will be validating will be validating
Tương Lai hoàn thành will have validated will have validated will have validated will have validated will have validated will have validated
TL HT Tiếp Diễn will have been validating will have been validating will have been validating will have been validating will have been validating will have been validating
Điều Kiện Cách Hiện Tại would validate would validate would validate would validate would validate would validate
Conditional Perfect would have validated would have validated would have validated would have validated would have validated would have validated
Conditional Present Progressive would be validating would be validating would be validating would be validating would be validating would be validating
Conditional Perfect Progressive would have been validating would have been validating would have been validating would have been validating would have been validating would have been validating
Present Subjunctive validate validate validate validate validate validate
Past Subjunctive validated validated validated validated validated validated
Past Perfect Subjunctive had validated had validated had validated had validated had validated had validated
Imperative validate Let′s validate validate

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. bebe rexha dating.

Back to top button