Mislead

Cách chia động từ mislead rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ mislead ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: MISLEAD

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to mislead misleading misled
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn mislead mislead misleads mislead mislead mislead
Hiện tại tiếp diễn am misleading are misleading is misleading are misleading are misleading are misleading
Quá khứ đơn misled misled misled misled misled misled
Quá khứ tiếp diễn was misleading were misleading was misleading were misleading were misleading were misleading
Hiện tại hoàn thành have misled have misled has misled have misled have misled have misled
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been misleading have been misleading has been misleading have been misleading have been misleading have been misleading
Quá khứ hoàn thành had misled had misled had misled had misled had misled had misled
QK hoàn thành Tiếp diễn had been misleading had been misleading had been misleading had been misleading had been misleading had been misleading
Tương Lai will mislead will mislead will mislead will mislead will mislead will mislead
TL Tiếp Diễn will be misleading will be misleading will be misleading will be misleading will be misleading will be misleading
Tương Lai hoàn thành will have misled will have misled will have misled will have misled will have misled will have misled
TL HT Tiếp Diễn will have been misleading will have been misleading will have been misleading will have been misleading will have been misleading will have been misleading
Điều Kiện Cách Hiện Tại would mislead would mislead would mislead would mislead would mislead would mislead
Conditional Perfect would have misled would have misled would have misled would have misled would have misled would have misled
Conditional Present Progressive would be misleading would be misleading would be misleading would be misleading would be misleading would be misleading
Conditional Perfect Progressive would have been misleading would have been misleading would have been misleading would have been misleading would have been misleading would have been misleading
Present Subjunctive mislead mislead mislead mislead mislead mislead
Past Subjunctive misled misled misled misled misled misled
Past Perfect Subjunctive had misled had misled had misled had misled had misled had misled
Imperative mislead Let′s mislead mislead

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. free dating site for seniors.

Nên đọc
Close
Back to top button