Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Don

Cách chia động từ don rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ don ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: DON

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to don donning donned
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn don don dons don don don
Hiện tại tiếp diễn am donning are donning is donning are donning are donning are donning
Quá khứ đơn donned donned donned donned donned donned
Quá khứ tiếp diễn was donning were donning was donning were donning were donning were donning
Hiện tại hoàn thành have donned have donned has donned have donned have donned have donned
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been donning have been donning has been donning have been donning have been donning have been donning
Quá khứ hoàn thành had donned had donned had donned had donned had donned had donned
QK hoàn thành Tiếp diễn had been donning had been donning had been donning had been donning had been donning had been donning
Tương Lai will don will don will don will don will don will don
TL Tiếp Diễn will be donning will be donning will be donning will be donning will be donning will be donning
Tương Lai hoàn thành will have donned will have donned will have donned will have donned will have donned will have donned
TL HT Tiếp Diễn will have been donning will have been donning will have been donning will have been donning will have been donning will have been donning
Điều Kiện Cách Hiện Tại would don would don would don would don would don would don
Conditional Perfect would have donned would have donned would have donned would have donned would have donned would have donned
Conditional Present Progressive would be donning would be donning would be donning would be donning would be donning would be donning
Conditional Perfect Progressive would have been donning would have been donning would have been donning would have been donning would have been donning would have been donning
Present Subjunctive don don don don don don
Past Subjunctive donned donned donned donned donned donned
Past Perfect Subjunctive had donned had donned had donned had donned had donned had donned
Imperative don Let′s don don

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button